Śrem: Budowa II etapu ciągu pieszo - rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej i oświetleniem - dokumentacja projektowa.
Numer ogłoszenia: 209042 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Śremie , pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, faks 061 2835337.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa II etapu ciągu pieszo - rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej i oświetleniem - dokumentacja projektowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1 Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego (skala 1:500) budowy II etapu ciągu pieszo - rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej i oświetleniem oraz zagospodarowaniem terenów zielonych i małą architekturą typu ławki parkowe i kosze na śmieci itp. na odcinku ca 1,1 km (kontynuacja Promenady od mostu na rzece Warcie do ul. Zachodniej - oczyszczalnia ścieków). Dokumentację należy wykonać tak, aby uzyskać decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z 2003 r. z późn. zm.). 4.2. Zamówienie obejmuje również opracowanie dla w/w zadania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz kosztorysów ofertowych, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu organizacji ruchu docelowej i na czas realizacji robót. Zakres prac obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej i na dyskietce, płycie CD bądź innym nośniku danych. 4.3. W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie czynności wynikające z opracowania dokumentacji, a nie wymienione w Specyfikacji a w szczególności: - pozyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map), - wykonanie pomiarów i inwentaryzacji w terenie (niezbędne pomiary uzupełniające - wysokościowe), - opracowanie projektu budowlano- wykonawczego (skala 1:500), - wykonanie niezbędnych w celu prawidłowego określenia konstrukcji nawierzchni badań geotechnicznych, - opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę oświetlenia, - opracowanie zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą typu ławki parkowe i kosze na śmieci itp., - uzyskanie niezbędnych wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej, - w przypadku wystąpienia kolizji należy opracować projekty usunięcia kolizji, - opracowanie do w/w zadania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz kosztorysów ofertowych, - opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiotu zamówienia w 5 egzemplarzach, - pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 14 stycznia 2010 r. do godz. 845 w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Śremie: SBL Śrem 29 1610 1188 0013 0521 2000 0004 Zamawiający dopuszcza również wniesienie wadium w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Oryginał powyższego dokumentu należy złożyć w Pionie Zarządzania Finansami Gminy, pok. nr 9 a potwierdzoną kopię należy załączyć do oferty lub dostarczyć przed otwarciem ofert. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona a Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, pok. 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, pok. 2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie