Śrem: Budowa parkingu i fragmentu ul. Jeziornej przed bramą przystani nad jeziorem Grzymisławskim w Śremie - etap II.
Numer ogłoszenia: 229918 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Śremie , pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, faks 061 2835337.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu i fragmentu ul. Jeziornej przed bramą przystani nad jeziorem Grzymisławskim w Śremie - etap II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje budowę fragmentu ul. Jeziornej od bramy przy przystani nad jeziorem Grzymisławskim na odcinku ca 185 mb z kostki brukowej betonowej, ograniczonej krawężnikami betonowymi oraz parkingu na 7 miejsc postojowych, 2 zjazdów i fragmentów chodników o łącznej powierzchni ca 1.220 m2. Szczegółowy zakres robót określa: przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.53-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 16 sierpnia 2010 r. do godz. 1045 w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Śremie: SBL Śrem 29 1610 1188 0013 0521 2000 0004. Zamawiający dopuszcza również wniesienie wadium w formach innych niż pieniężna wskazanych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Oryginał powyższego dokumentu należy złożyć w Pionie Zarządzania Finansami Gminy, pokój nr 9 do dnia 16 sierpnia 2010 r. do godz. 1045, a potwierdzoną kopie należy załączyć do oferty lub dostarczyć przed otwarciem ofert. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona, a Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Śremie, Plac 20 Października 1, 63-100 ŚREM, pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2010 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miejski w Śremie, Plac 20 Października 1, 63-100 ŚREM, pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie