Śrem: Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 2 w Śremie
Numer ogłoszenia: 59866 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Śremie , pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, faks 061 2835337.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 2 w Śremie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonania zadania - modernizację centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 2 w Śremie obejmujący wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, modernizację kotłowni. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary załączone do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 15 kwietnia 2011 r. do godz. 1045 w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Śremie: SBL Śrem 29 1610 1188 0013 0521 2000 0004 Zamawiający dopuszcza również wniesienie wadium w formach wskazanych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych. Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w Pionie Zarządzania Finansami Gminy, pok. nr 9 do dnia 15 kwietnia 2011 r. godz. 1045, a potwierdzoną kopię należy załączyć do oferty lub dostarczyć przed otwarciem ofert. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona a Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu. Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje zgodnie z art.46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wpłacenia wadium, podpisany wzór umowy, kosztorys ofertowy (jako załączniki do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem, pok. nr 17 (Zespół Techniczno - Inwestycyjny).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2011 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem, pok. nr 2 (Zespół Obsługi Klienta).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie