Numer ogłoszenia: 120592 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114536 - 2014 data 04.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Śremie, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, fax. 061 2835337.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: