Śrem: Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie, a także zajęć profilaktycznych w ww. zakresach
Numer ogłoszenia: 408692 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Śremie , pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, faks 061 2835337.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie, a także zajęć profilaktycznych w ww. zakresach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu: a) indywidualne porady psychologiczne i lekarskie dla osób uzależnionych i współuzależnionych ponad limit NFZ, b) prowadzenie grupowego programu zaawansowanego dla osób uzależnionych - 2 cykle po 15 spotkań - 3 godziny , c) prowadzenie grupowego programu zaawansowanego dla osób współuzależnionych - 12 spotkań - 3 godzin tygodniowo. 2. Prowadzenie programu terapeutycznego dla DDA (dorosłych dzieci alkoholików) - 52 spotkania - 3 godziny tygodniowo. 3. Prowadzenie programu dla absolwentów, osób, które ukończyły terapię - 12 spotkań - jeden raz w miesiącu. 4 Kierowanie na detoksykacje. 5. Umożliwienie dostępu do terapii w stacjonarnych zakładach lecznictwa odwykowego na terenie Wielkopolski i wiodących placówek lecznictwa odwykowego w Polsce. 6. Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków: a) indywidualne porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych ponad limit NFZ, b) prowadzenie grupowego programu dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 16 spotkań dwa razy w tygodniu. 7. Prowadzenie programu terapeutycznego dla ofiar przemocy. 8. Prowadzenie programu terapeutycznego dla sprawców przemocy - 2 razy po 6 spotkań po 5 godzin. 9. Prowadzenie programu psychoterapii dla rodziców dzieci eksperymentujących - 6 spotkań po 3 godziny - 2 cykle w roku. 10. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli o tematyce uzależnień. 11. Przeprowadzanie zajęć (warsztatów) profilaktycznych dla dzieci. 12. Organizacja seminarium o tematyce profilaktyki uzależnień oraz przemocy dla służb społecznych, działających na terenie gminy, m. in. Policjantów, strażników miejskich, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów szkolnych. 13. Współpraca z: a) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, b) Ośrodkiem Pomocy Społecznej, c) Sądem Rejonowym, d) Prokuraturą, e) Kuratorami Sądowymi, f) Komendą Powiatową Policji, g) Lekarzami rodzinnymi - lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, h) Innymi zakładami opieki zdrowotnej przede wszystkim lekarzami specjalistami psychiatrii i neurologii. Należy przedłożyć programy: 1. Program zaawansowany dla osób uzależnionych od alkoholu. 2. Programu zaawansowany dla osób współuzależnionych od alkoholu. 3. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków. 4. Program terapeutyczny dla osób współuzależnionych od narkotyków. 5. Programu terapeutycznego dla DDA. 6. Programu dla absolwentów, osób, które ukończyły terapię. 7. Programu terapeutycznego dla ofiar przemocy . 8. Programu terapeutycznego dla sprawców przemocy. 9. Program psychoterapii dla rodziców dzieci eksperymentujących..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie