Śrem: Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 148 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze.
Numer ogłoszenia: 18458 - 2015; data zamieszczenia: 27.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Śremie , pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, faks 061 2835337.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 148 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres prac wchodzi: a) zamiatanie utwardzonego terenu przystanku i utrzymanie w czystości i porządku terenu w najbliższym jego otoczeniu (tj. w odległości do 3 m od obrysu wiaty przystankowej, zatoki przystankowej lub w promieniu 3 m od słupa przystankowego). Przystanki zlokalizowane na terenie miasta należy zamiatać codziennie, przystanki na terenie sołectw z częstotliwością raz na tydzień; b) usuwanie przerostów trawy, chwastów z terenu przystanku i w jego najbliższym otoczeniu (tj. w odległości do 3 m od obrysu wiaty przystankowej, zatoki przystankowej lub w promieniu 3 m od słupa przystankowego).; c) opróżnianie koszy na śmieci o pojemności ok. 50 l, zlokalizowanych przy przystankach komunikacyjnych (mycie i dezynfekcja koszy, wymiana uszkodzonych koszy/montaż nowych koszy, które udostępni Zamawiający). Kosze przy przystankach zlokalizowanych na terenie miasta (ok. 30 szt.) należy opróżniać dwa razy w tygodniu (poniedziałek obowiązkowo), natomiast na terenie sołectw (ok. 30 szt.) z częstotliwością raz na tydzień; d) wywóz nieczystości powstałych w trakcie wykonywania prac na składowisko odpadów, oraz ewidencjonowanie wywożonych nieczystości; e) w zimie odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i zlodowaceń wokół przystanków (w odległości do 3 m od obrysu wiaty przystankowej lub w promieniu 3 m od słupa przystankowego), jak również na powierzchni gwarantującej bezpieczne wsiadanie i wysiadanie podróżnym. Śnieg należy usuwać: z przystanków na terenie miasta w ciągu 6 godzin po ustaniu opadów, z przystanków na terenie sołectw w ciągu 24 godzin po ustaniu opadów. Mieszanki do łagodzenia skutków zlodowaceń zapewnia Wykonawca. Miejsce wywozu śniegu organizuje Wykonawca; f) utrzymanie w czystości konstrukcji przystanków poprzez ich mycie i usuwanie zanieczyszczeń - minimum raz na kwartał - w terminach bezpośrednio uzgodnionych z Zamawiającym (mycie całej konstrukcji wiaty wykonanej z poliwęglanu wraz z dachem - raz na kwartał, mycie siedzisk, szyb gablot - raz na tydzień, usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z wnętrza gablot - raz na miesiąc, mycie słupków wraz z tablicą informacyjną - raz na kwartał). Dodatkowe mycie przystanków w miesiącach: marzec - przed Świętami Wielkanocnymi, czerwiec - przed Dniami Śremu, sierpień - przed rozpoczęciem roku szkolnego, październik - przed Wszystkich Świętych . Do mycia przystanków należy używać wodę wraz ze specjalistycznymi środkami; g) likwidacja napisów, plakatów i ogłoszeń nielegalnie umieszczonych na słupkach i wiatach przystankowych - w ciągu 24 godzin od momentu ich umieszczenia; h) prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego przystanków. Stwierdzone akty dewastacji, wandalizmu przystanków podlegają natychmiastowemu zgłoszeniu Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na koniec każdego miesiąca od sołtysów wsi wymienionych w załączniku nr 4 pisemne potwierdzenia z wykonanych zadań wraz z pieczątkami sołtysów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zwiększenie lub zmniejszenie zakresu prac o maksymalnie 10 przystanków (wiat), oraz proporcjonalne zwiększenie (zmniejszenie) z tego tytułu wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie