Śrem: Przebudowa budynku Ratusza - etap II
Numer ogłoszenia: 120598 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Śremie , pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, faks 061 2835337.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Ratusza - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres realizacji został określony w przedmiarze robót i podzielony na dwa etapy: Etap I: roboty budowlane prowadzone w roku 2015 Wykonanie nowej elewacji budynku wraz z hydroizolacją pionową ścian fundamentowych oraz hydroizolacją poziomą metodą iniekcji. Wykonanie prac remontowych w części piwnicznej budynku, wraz z częścią prac instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i gazowej. Prace budowlane o wysokim stopniu hałasu prowadzone po godz. 15 oraz soboty. Etap II: roboty budowlane prowadzone w roku 2016 Wykonanie remontu wnętrz pomieszczeń budynku ratusza, oraz nowych instalacji: elektrycznych, teletechnicznych: sieci LAN, SSWiN, KD i CCTV, instalacji systemu sygnalizacji pożaru - SAP, instalacji C.O., instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła z klatki schodowej. Zamawiający przewiduje wyłączenie z użytku budynku Ratusza w II etapie, na okres 4,5 miesiąca, tj. od maj-wrzesień 2016..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.50-4, 45.30.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.30.00-4, 45.42.11.31-1, 45.42.11.46-9, 45.44.21.10-1, 45.45.31.00-8, 45.43.12.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 120 000.00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys szczegółowy; pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynikać będzie upoważnienie do podpisania oferty;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę w przypadku: 1) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie zostanie podwyższone lub obniżone o kwotę w wysokości równej różnicy pomiędzy wysokością stawki podatku obowiązującą w chwili zawarcia umowy oraz zmienioną wysokością stawki podatku, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie zostanie podwyższone lub obniżone o kwotę odpowiadającą iloczynowi a) liczby pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie biorących udział w wykonaniu zamówienia stosownie do wykazu osób złożonego w ofercie, b) liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu trwania umowy, c) oraz kwoty będącej iloczynem różnicy pomiędzy dotychczasowym najniższym wynagrodzeniem za pracę, a wynagrodzeniem za pracę w nowej wysokości, oraz udziału procentowego kosztów pracowniczych w kosztach zamówienia - zgodnie ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega, że liczba pracowników, o której mowa w lit a dotyczy tylko pracowników Wykonawcy, waloryzacja umowy nie dotyczy podwykonawców. 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie zostanie podwyższone lub obniżone o kwotę stanowiącą będącą iloczynem: a) liczby osób biorących udział w wykonaniu zamówienia (zgodnie z wykazem osób załączonym do oferty wykonawcy), b) liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu trwania umowy, c) oraz kwoty różnicy pomiędzy dotychczas ponoszonymi kosztami z tego tytułu, a zmienionymi kosztami - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę na jego pisemny wniosek zawierający uzasadnienie wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia. W przypadku obniżenia kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę waloryzacja wynagrodzenia następuje w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego; 4) zmiany zakresu zadań powierzonych podwykonawcy; 5) zmiany terminu realizacji umowy; 6) zmiana ilości części płatności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2015 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie