Numer ogłoszenia: 131272 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120598 - 2015 data 21.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Śremie, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, fax. 061 2835337.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać: