Ogłoszenie nr 97662 - 2017 z dnia 2017-06-16 r.
Śrem:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 533331-N-2017
Data: 14-06-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Śremie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. 20 Października  1, 63100   Śrem, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (061) 2835225 w. 104, e-mail umiejski@srem.pl, faks 612 835 337.
Adres strony internetowej (url): www.srem.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-26, godzina: , Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > pl
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-26, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > pl