Wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 
 
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek - Druk do pobrania 
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodne z  art. 9c ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)
 
 
Opłaty :
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych podlega opłacie skarbowej w wysokości:
50,00 zł – za wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do Załącznika części I ust. 36 pkt 9a do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),
 
25,00 zł – (tj. 50 % stawki określonej od wpisu),- za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem stosownie do Załącznika części I ust. 37 pkt 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),
 
17,00 zł – za pełnomocnictwo,
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01
(parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 7 dni 
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Gospodarowania Odpadami i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 21
Tel. 61 28 47 174
 
 
Tryb odwoławczy:
Brak. 
 
Wytworzył:
(2019-01-31)
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2011-12-30 11:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-01-31 07:30:54)