Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu/umowy najmu pomieszczenia tymczasowego

Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu/umowy najmu pomieszczenia tymczasowego  
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przedłużenie umowy najmu
druk do pobrania
 
2. Deklaracja o wysokości dochodów
druk do pobrania
 
objaśnienia do wypełnienia deklaracji
 
3. Oświadczenie o stanie majątkowym 
druk do pobrania 
 
 
4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów m.in.
a) zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie (tyt. umów o pracę, zleceń i umów o dzieło) za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku z zaznaczeniem, że odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony.
Można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia - druk do pobrania
 
b) kserokopie decyzji ZUS o przyznaniu/waloryzacji emerytury lub renty, trzy ostatnie odcinki lub zaświadczenie z ZUS,
 
c) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby tam zarejestrowanej, posiadającej lub nie prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
 
d) kserokopie decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków i dodatków lub zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach
 
e) kserokopie wyroku sądu o wysokości przyznanych alimentów, decyzji o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego   
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, pokój nr 23
tel. 61 28 47 184.
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
Dodatkowe informacje:
Dokumenty w sprawie przedłużenia umowy najmu należy złożyć w miesiącu, w którym umowa wygasa.  
 
Przykład:
Jeżeli umowa najmu kończy się w kwietniu wniosek o jej przedłużenie należy złożyć w kwietniu (najlepiej na początku miesiąca). 
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 1234 ze zm.) umowę najmu socjalnego lokalu można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy (…). 
Umowa najmu socjalnego lokalu, (…) może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy (art. 23 ust. 2 ww. ustawy). 
 
 
I. PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU 
 
1) Średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka rodziny nie może przekraczać 50 % najniższej emerytury tj. 600,00 zł, w przypadku osoby samotnej dochód ten nie może przekraczać 75 % najniższej emerytury, tj. 900,00 zł.      
 
 
W sytuacji przekroczenia wysokości dochodu umowa najmu lokalu może być zawarta z osobą pozostającą w lokalu socjalnym, po upływie terminu określonego w umowie najmu lokalu socjalnego, jeżeli osiągane dochody uprawniają do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. 
 
 
II.  LOKAL WYNAJMOWANY NA CZAS NIEOZNACZONY
 
1) Średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka rodziny nie może przekraczać 100 % najniższej emerytury tj. 1 200,00 zł, w przypadku osoby samotnej dochód ten nie może przekraczać 150 % najniższej emerytury, tj. 1 800,00zł.
 
 
Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucję ustala się w wysokości odpowiadającej 6-krotności miesięcznego czynszu na dany lokal, obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zwarcia umowy najmu.  
 
Powyższe zapisy mają również zastosowanie do najmu pomieszczeń tymczasowych.   
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Dominika Gronowska
(2019-05-08)
Udostępnił:
Sonia Łęczycka-Ruta
(2019-05-08 10:26:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-03-02 13:02:22)