Podstawy prawne działania samorządu

Podstawy prawne działania samorządu


Rozdział VII Konstytucji RPUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)STATUT GMINY ŚREM 
 
 
Uchwała nr 481/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu gminy Śrem - do pobrania
 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego - Stwierdzono nieważność § 47 ust. 3 ww. uchwały

 


 

Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców

Wytworzył:
Zofia Kłak
(2018-10-19)
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2005-09-16 10:20:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-11-23 09:42:55)