Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego:

- druk do pobrania .doc

- druk do pobrania .pdf

- oświadczenie

2. Zaświadczenia z zakładu pracy z tytułu zatrudnienia o wysokości wynagrodzenia netto.

3. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej lub słuchacza kolegium pracowników służb społecznych.

4. Inne dokumenty mające wpływ na przyznanie stypendium szkolnego:

w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie potwierdzające płatność lub dowody wpłaty;

w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

a) na zasadach ogólnych: zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

b) opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

w przypadku pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej: zaświadczenie lub oświadczenie o rodzaju i wysokości tych świadczeń;

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych oraz odcinek potwierdzający płatność składki KRUS;

w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat 

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Pion Edukacji i Usług Społecznych, pok. nr 3

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

  

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, pokój nr 3

tel. 61 28 47 130

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Dodatkowe informacje:

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Osoby ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym winny być mieszkańcami gminy Śrem.

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 

3. Miesięczna wysokość dochodu dla osoby w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4.  Wniosek należy złożyć w Pionie Edukacji i Usług Społecznych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie pokój nr 3 w terminie do 15 września (uczniowie) lub do 15 października (słuchacze kolegium). W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego.

5. O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, pełnoletni uczniowie, słuchacze kolegium pracowników służb społecznych, dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, a także z urzędu.

6. Refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur, dowodów wpłaty KP, zaświadczeń wydanych przez szkołę w przypadku  udziału ucznia w wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczkach szkolnych, obozach sportowych, itp., biletów miesięcznych – imiennych – wystawionych na ucznia. Wysokość i formę przyznanego stypendium szkolnego określi decyzja administracyjna wydana przez Burmistrza Śremu. 

7. Uchwała Nr 223/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2017-12-22)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-25 07:51:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 10:34:45)