Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 
– umorzenie, rozłożenie i odroczenie podatku 
 
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłata za posiadanie psa, opłata skarbowa)
 
 
Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w formie:
 
1. Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty - wniosek składa się przed terminem płatności podatku,
 
2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - wniosek składa się po terminie płatności podatku,
 
3. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - wniosek składa się po terminie płatności. Należy dodać, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
 
 
Zgodnie z przepisami regulującymi zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, każdorazowo należy analizować zasadność ich udzielenia. W tym celu należy zbadać stan materialny i rodzinny zobowiązanych osób fizycznych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, a także osób prawnych przeanalizować sytuację ekonomiczno - finansową firmy (gospodarstwa rolnego) oraz zweryfikować warunki dopuszczalności takiej pomocy w kontekście przepisów o pomocy publicznej, w przypadku gdy wniosek o ulgę złoży przedsiębiorca. Wydanie decyzji wymaga więc zebrania i oceny materiału dowodowego.
 
W sprawach stosowania ulg podatkowych przedmiotem oceny musi być stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa podatnika istniejąca w dacie rozstrzygnięcia sprawy. 
 
 
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę:
1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej:
 • wniosek o ulgę – druk do pobrania
   
 • oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej  - do pobrania
   
 • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej – druk do pobrania
   
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o średniej wysokości wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy z zakładu pracy, odcinki od emerytury lub renty, zaświadczenie lub do wglądu inny dokument potwierdzający zarejestrowanie w PUP oraz pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i inne),
   
 • do wglądu zeznania podatkowe wraz z załącznikami potwierdzone przez Urząd Skarbowy lub zaświadczenia o osiągniętym dochodzie, z wyszczególnieniem kwoty dochodu i odliczeń oraz kwoty nadpłaty lub zapłaty podatku,
   
 • udokumentowane wydatki ponoszone na miesięczne utrzymanie mieszkania (np. do wglądu  rachunek za czynsz, prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, zakup węgla i inne),
   
 • informacje o zadłużeniu Wnioskodawcy np. zaległości w opłatach eksploatacyjnych (wymienić z jakich tytułów i na jaką kwotę), zaciągnięte kredyty, pożyczki – wskazać kiedy i na jaki cel zostały zaciągnięte i jaka jest wysokość miesięcznych obciążeń z tego tytułu (dołączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenia, wezwania do zapłaty, harmonogramy spłaty),  
   
 • inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala). 

 
2. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez rolników, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1, należy przedłożyć: 
 • do wglądu dokumenty odnośnie przyznanych płatności bezpośrednich, 
   
 • formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) - druk do pobrania,
   
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania.
 

3. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1, wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną firmy tj.:
 • informacje na temat rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,  
   
 • do wglądu zeznania podatkowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A), 
   
 • informację o liczbie zatrudnionych osób, 
   
 • wyposażenie związane z prowadzoną działalnością i jego wartość (np. ewidencje środków trwałych o ile jest prowadzona),
   
 • wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
   
 • informacje o zaciągniętych kredytach na działalność gospodarczą (np. harmonogramy ich spłaty),
   
 • wykaz należności,
   
 • wykaz stanu magazynowego (ilościowo i wartościowo) na koniec ubiegłego roku o ile jest sporządzany,
   
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) - druk do pobrania  
   
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania
 • oświadczenie przedsiębiorcy, w związku z COVID - druk do pobrania
4. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną należy przedłożyć: 
 • wniosek o ulgę – druk do pobrania,
   
 • informacje na temat zakresu i rodzaju prowadzonej działalności – zasięgu terytorialnego, szacunkowego udziału i konkurencji na rynku,  
   
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia., opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu), 
   
 • informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej (np. wstępna wersja bilansu, rachunku zysków i strat, inne)
   
 • informację o liczbie zatrudnionych osób, 
   
 • plan przychodów i wydatków na dany rok,
   
 • wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą, 
   
 • wykaz należności,
   
 • odpisu KRS - dotyczy spółek prawa handlowego,
   
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) - druk do pobrania,  
   
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania
 • oświadczenie przedsiębiorcy, w związku z COVID - druk do pobrania
 
Wielkość pomocy de minimis przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:
20 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),
 
30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),
 
100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,
 
200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej. 

 
Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.),
4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.)
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z dnia 28.06.2014 r.),
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26.04.2012 r.),
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354z późn. zm.), 
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014 poz. 1543), 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),
10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 
 
Opłata skarbowa:
Składane wnioski nie podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie – Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter), 
Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem ,
 
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, 
a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Zarządzania Finansami Gminy
Zespół Egzekucji Administracyjnej i Pomocy Publicznej
pokój nr 15
tel. 61 28 47 157

 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu podatkowego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Przydatny link:
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-20 09:52:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-15 13:10:19)