Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – druk do pobrania
 
2. Wniosek o zmianę załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - druk do pobrania
 
3. Kserokopia licencji na wykonywanie przewozu drogowego osób;
 
4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców dokonane z właścicielem tych obiektów lub ich zarządzającym;             
 
5. Rozkład jazdy;
 
6. Poświadczona przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;
 
7. Wykaz środków transportu z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc;
 
8. Dowód wniesienia opłaty.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych
pok. nr 23
tel. 61 28 47 186
 
 
Podstawa prawna:
 
-  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.)
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów z dnia 23 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205).
 
 
Opłaty: 
 
Za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego:
 
- 20 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy;
- 10 zł za zmianę zaświadczenia lub zmianę załącznika do zaświadczenia;
- 20 zł jeżeli zmiana załącznika do zaświadczenia jest związana ze zmianą zaświadczenia.
 
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Śremie Nr 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 SBL O/Śrem.
 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
 
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej
 
Ulgi:
Nie stosuje się
 
Dodatkowe informacje:
W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 
Zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) operator jest obowiązany wystąpić do właściwego organizatora z wnioskiem o zmianę treści zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku wystąpienia zmiany danych tj. oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu czy też numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od ich wystąpienia. 
Wytworzył:
Ilona Klak
(2017-01-20)
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-20 10:34:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-30 10:45:28)