Ustalenie warunków zabudowy

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy - do pobrania .doc  / do pobrania .pdf

Obowiązek informacyjny
 
2. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna, pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
b) papierowej;
 
Mapa ta powinna odzwierciedlać aktualny stan zagospodarowania terenu objętego wnioskiem oraz zawierać również obszar niezbędny do przeprowadzenia analizy urbanistycznej (przedstawiać teren wokół działki w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki/działek objętej/objętych wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50m).
 
3. Egzemplarz kopii wyżej wymienionej mapy z: 
  • precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem,
  • granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać,
  • naniesionym projektowanym zagospodarowaniem (planowane budynki, zabudowa przewidziana do rozbiórki, wjazd na teren inwestycji).
Przedstawiony na mapie obszar i zakres inwestycji winny być spójne z treścią wniosku.
 
4. Dokumenty od gestorów sieci
  • dostawa wody i odbiór ścieków – Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie, ul. Parkowa 8, 63 – 100 Śrem,
  • dostawa energii elektrycznej – Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62 – 300 Września
  • potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego lub, w przypadku braku infrastruktury technicznej, umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu zawarte pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (oryginał lub poświadczona kserokopia) – w szczególności, gdy działka nie jest zabudowana i uzbrojona lub gdy przedsięwzięcie wymaga zwiększonego zapotrzebowania. 
 
5. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
6. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy kopię dokumentu, jeżeli jej zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu przedłożenia oryginału tego dokumentu.).
 
7. W przypadku ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł)
 
8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598,00 zł, jeśli wymagana.
 
9. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy może zostać w każdym czasie wycofany przez stronę:
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
  • 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej;
  • 598,00 zł od złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków. Zwolnieni z opłaty skarbowej są właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek.
  • 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji -  druk do pobrania .doc 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 90 dni, a w przypadku budowy wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora: nie później niż w ciągu 21 dni. 
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 123 
tel. 61 28 47 131
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – druk do pobrania .pdf / druk do pobrania .doc  
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
 
 
Zachęcamy do drukowania dokumentów dwustronnie, by ograniczyć zużycie papieru i wspierać środowisko.
 

 

Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2024-02-15)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-09-20 14:44:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-03-26 12:43:09)