Udostępnianie informacji o środowisku

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie.
 
 
Opłaty:
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta
pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
-  w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Gospodarowania
Przestrzenią i Środowiskiem 
Urząd Miejski w Śremie
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie  przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.
2. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin udostępnienia informacji o środowisku  i jego ochronie może zostać przedłużony do 2 miesięcy.
 
 
Podstawy prawne:
1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku z dnia z dnia 12 listopada 2010 r. 
 

 

Wytworzył:
Małgorzata Borowska
(2022-01-11)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-10-25 10:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2023-03-13 11:52:11)