Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie ŚPI w ramach pomocy de minimis

Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie ŚPI w ramach pomocy de minimis

 

Przedsiębiorcy, którzy inwestują na terenie gminy, mogą skorzystać z 5 letniego zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego. Przedmiotowe zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis.

Uchwała nr 241/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2020 r.  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym" - do pobrania

 

Wymagane dokumenty: 

Zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.362 z późn. zm.)  podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy:

  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania .doc,

  2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – druk do pobrania .xls

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie  

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Podatków, Opłat lokalnych i Pomocy Publicznej, pokój nr 15

tel. 61 28 47 157

 

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania 

 

Dodatkowe informacje:

Wielkość pomocy de minimis przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć
w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:

 

  • 20 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),

 

  • 30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),

 

  • 100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,

 

  • 200 tys. € dla sektora drogowego transportu osób,

 

  • 200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej. 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łęczycka-Ruta Sonia
(2019-09-03 13:10:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-02 14:11:07)