Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego - do pobrania
 2. Kopia mapy ewidencyjnej, poświadczona przez Starostę Śremskiego, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar oddziaływania przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przez obszar ten rozumie się:
  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 3. Mapa, sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic terenu przedsięwzięcia.
 4. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez Starostę Śremskiego, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar oddziaływania przedsięwzięcia. Dokumentu nie dołącza się, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10.
 5. Mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmująca obszar oddziaływania przedsięwzięcia, zamiast kopii mapy ewidencyjnej, wskazanej w pkt. 2, w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.
 6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia. Raport winien zawierać oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19a ww. ustawy. Wymienione dokumenty należy przedłożyć w formie pisemnej w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej zapisanej na czterech informatycznych nośnikach danych np. płytach CD/DVD. W przypadku przedsięwzięć stanowiących instalację, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, raport i kartę informacyjną przedsięwzięcia należy przedłożyć w wersji elektronicznej zapisanej na pięciu informatycznych nośnikach danych.
 7. Karta informacyjna przedsięwzięcia, w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport winien zawierać oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19a ww. ustawy. Wymienione dokumenty należy przedłożyć w formie pisemnej w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej zapisanej na czterech informatycznych nośnikach danych np. płytach CD/DVD. W przypadku przedsięwzięć stanowiących instalację, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, kartę informacyjną przedsięwzięcia i raport należy przedłożyć w wersji elektronicznej zapisanej na pięciu informatycznych nośnikach danych.
 8. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub modernizację jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.

 

Opłata skarbowa:

 • 205,00 zł decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 105,00 zł przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu 
 • 17,00 zł dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej 
 • 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania .doc 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie 

Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy w drodze wydania decyzji administracyjnej– nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić stronę o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego)

 

Komórka odpowiedzialna :

Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem Zespół Ochrony Środowiska, pokój nr 33

tel. 61 28 47 140

 

Tryb odwoławczy :

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

Dodatkowe informacje:

 1. Pisma kierowane do organów administracji publicznej utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu przedsięwzięcia oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu przedsięwzięcia, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z wydaną decyzją.
 4. Postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.
 5. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
 6. Burmistrz Śremu jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

- druk do pobrania .pdf

- druk do pobrania .doc

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Borowska
(2022-01-11)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-26 13:32:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2023-11-27 08:01:58)