Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 

Wymagane dokumenty:

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy planowane do usunięcia, do podania dołącza zgodę właściciela tego gruntu.

  • Podstawowy wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew – do pobrania
  • Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew w procesie inwestycyjnym – do pobrania
  • Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych – do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:

1.    imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza oraz właściciela nieruchomości,
2.    oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,
3.    nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4.    obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5.    wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
6.    przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7.    rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

W przypadku, gdy drzewa rosną na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pod wnioskiem oprócz użytkownika ogrodu musi widnieć podpis Prezesa ROD.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01(parter)

Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Informacje udzielane są przez pracowników:

Zespołu Zieleni, Oczyszczania i Urządzeń Komunalnych

nr tel. 61 28 47 144


Komórka odpowiedzialna:

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Zespół Zieleni, Oczyszczania i Urządzeń Komunalnych

nr tel. 61 28 47 144

 

Opłaty

Złożenie wniosków, załączników do wniosku i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

 

Sposób załatwienia sprawy

Pracownik Zespołu Zieleni przeprowadza oględziny w terenie, z których sporządza protokół i po analizie zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dodatkowe informacje

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia Burmistrza Śremu wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, na której one rosną.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew (pojedynczych pni drzew) lub krzewów.

W przypadku drzew rosnących w pasach dróg publicznych - wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów musi być skierowany przez zarządcę drogi (organ gminy, Powiatowy lub Wojewódzki Zarząd Dróg).


Przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów nie stosuje się do:

1)   krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2)   krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)   drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,  robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4)   drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5)   drzew lub krzewów owocowych (np. w ogrodach, sadach ), z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6)   drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7)   drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8)   drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9)   drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;(np. nakaz wyczyszczenia rowu wydany przez Starostę Powiatu, jeśli  zawiera informację o konieczności usunięcia drzew);

11)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12)  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13)  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14)  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a)  jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;

b)  inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrót;

15)  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. ustawy o ochronie przyrody.

 

W przypadku drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (do pobrania), jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew*.

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Wytworzył:
Karolina Włodarczak
(2015-10-22)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-26 13:34:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 11:40:24)