Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty.
- druk do pobrania .pdf
- druk do pobrania .doc
2. Zaświadczenia o wysokości dochodów.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat 
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 - 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Inwestorów, pokój nr 25
tel. 61 28 47 134
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Bonifikata od opłat rocznych udzielana jest osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok wniesienia opłaty.
2. Bonifikata wynosi 50% i dotyczy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
3. Wniosek składa się przed upływem terminu do uiszczenia opłaty.
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2018-01-03)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-11-24 08:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 12:52:14)