Przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego

 
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2. Aktualny odpis księgi wieczystej
3. Kserokopia dowodu osobistego
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
- 10 zł 

- 17 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy w drodze wydania decyzji administracyjnej– nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Inwestorów, pokój nr 25
tel. 61 28 47 134
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
  
 
Dodatkowe informacje:
1. Postępowanie prowadzone jest na żądanie użytkownika wieczystego.
 
2. Prawo złożenia żądania mają :
 
1) osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi :
- nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,
- nieruchomości rolnych
 
2) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej opisanej w pkt.1 obejmuje użytkowanie wieczyste,
 
3) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży,
 
4) osoby fizyczne będące następcami osób, o których mowa w punkcie 1
 
5)  osoby fizyczne i prawne będące następcami osób, o których mowa w punkcie 2 i 3
  
3. Warunki finansowe przekształcenia :
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Przekształcenie nieodpłatne następuje na rzecz tych użytkowników wieczystych, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990r. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może być rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
       
 
Wytworzył:
Marcin Sawicki
(2022-01-11)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-24 08:22:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 10:45:30)