Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

 

Wniosek o odpisy aktów stanu cywilnego składać można w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju:

a) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego,

b) za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym),

c) korespondencyjnie na adres Urzędu Stanu Cywilnego , 63-100 Śrem, ul. Adama Mickiewicza 10.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie odpisu.druk do pobrania .doc
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 3. Dokument tożsamości do wglądu, celem ustalenia uprawnień do otrzymania dokumentów.
 4. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika-pisemne pełnomocnictwo.

 

Opłaty :

Opłata skarbowa:

 • od skróconego odpisu aktu - 22 zł
 • od zupełnego odpisu aktu - 33 zł
 • od wielojęzycznego odpisu skróconego aktu - 22 zł
 • od udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł.

 

17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

Opłaty skarbowej należy dokonać kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie  lub na konto:

NRB - numer konta wyłącznie w obrocie krajowym (złotówkowym i walutowym)

57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 na dokumentach papierowych

57 9084 0003 2102 0013 0521 0013  postać elektroniczna

 

IBAN - numer konta wyłącznie w obrocie transgranicznym

PL57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 - na dokumentach papierowych

PL57 9084 0003 2102 0013 0521 0013  postać elektroniczna

 

SWIFT (dotyczy ostatnich liter rachunku)

PL57908400032102001305210013GBWCPLPP  postać elektroniczna

  

Ulgi/Zwolnienia

1. Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy między innymi w sprawach:

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e) obowiązku obrony Ojczyzny, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506 i 1688),

i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097);

m) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 oraz z 2023 r. poz. 547),

n) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają. 

2. Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 3. Zwalnia się z opłaty skarbowej odpis wydawany z akt stanu cywilnego dotyczący obywateli polskich przebywających poza granicami RP, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

 4. Odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia.

5. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Pion Spraw Obywatelskich 

Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Adama Mickiewicza 10

63 – 100 Śrem

I piętro, pokój nr 11 

usc@urzad.srem.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, jeśli dotyczy USC Śrem, w przypadku złożenia wniosku o wystawienie odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego do 10 dni 

W sprawach szczególnych, wymagających tłumaczenia aktów stanu cywilnego przez tłumacza przysięgłego, w terminie do miesiąca. 

  

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Śremie, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

  

Dodatkowe informacje:

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku i otrzymania dokumentu:

 • osoba, której akt dotyczy
 • małżonek
 • wstępny
 • zstępny
 • rodzeństwo
 • przedstawiciel ustawowy
 • opiekun
 • osoba, która wykaże interes prawny
 • sąd
 • prokurator
 • organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Wytworzył:
Marta Edwarczyk
(2023-12-22)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-09 14:20:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 11:32:20)