Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

Druk do pobrania. 

2. Wniosek o zmianę wydanego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

Druk do pobrania.

3. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
6. Zobowiązanie o zamieszczaniu informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.
7. Cennik.
8. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
9. Kserokopia licencji.
10. Dowody uiszczenia należnych opłat : skarbowej (w znaczkach skarbowych) i za wydanie zezwolenia (potwierdzenie wpłaty na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie Nr 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 SBL O/Śrem.

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia:

Od każdego pojazdu samochodowego na obszar gminy dla okresu ważności licencji w latach:

do 1 roku - 100,00 zł

do 2 lat - 150,00 zł

do 3 lat - 200,00 zł

do 4 lat - 250,00 zł

do 5 lat - 300,00 zł

 

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. 

 

 

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Ulgi:

Nie stosuje się.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 2
(parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni

 

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, pokój nr 23

tel. 61 28 47 186

 

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania.

 

Dodatkowe informacje:

Zezwolenia udziela się na czas nie dłuższy niż 5 lat. Po upływie tego okresu zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy na czas nie przekraczający 5 lat, o ile nie zaistniały okoliczności:

- nieprzestrzegania warunków określonych w posiadanym zezwoleniu,

- niewykonywania przez przedsiębiorcę przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące na skutek okoliczności zależnych od niego,

- cofnięcia licencji,

- odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej.

 
Wytworzył:
Ilona Klak
(2018-04-11)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-20 14:46:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-30 10:37:14)