Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

 
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby prawnej lub fizycznej o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - druk do pobrania

lub

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - druk do pobrania

2. Załączniki do wniosku:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – kopię dowodu osobistego,

b) statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego,

c) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,

d) tytuł prawny do lokalu ( np. akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na działalność szkoły lub placówki),

e) informacja o warunkach lokalowych zapewniających:

  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i realizację innych zadań statutowych (m. in. wyposażanie w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt),

  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodne z odrębnymi przepisami (spełnianie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej),

f) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,

g) pozytywna opinia właściwego kuratora oświaty (w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną).

 

Opłaty:

Bez opłat

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

Ulgi:

Nie stosuje się

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie
Pion Edukacji i Usług Społecznych – Zespół Edukacji,
pokój nr 02 (parter)
Pl. 20 Października 1,
63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

30 dni 

 

Komórka odpowiedzialna: 

Pion Edukacji i Usług Społecznych

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Dodatkowe informacje:

1. Urząd Miejski w Śremie wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli :

a) wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów albo podane w nich dane są błędne i mimo wezwania nie został uzupełniony albo poprawiony w wyznaczonym terminie,

b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

2. Na podstawie art. 168 ust.13 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić w terminie 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 

3. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności:

  • nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy prawo oświatowe, albo

  • nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4 ustawy prawo oświatowe

jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy prawo oświatowe;

d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

 

 

Wytworzył:
Magdalena Florkowska
(2023-02-23)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-08-26 09:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 09:38:40)