Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

 
1. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę publiczną - druk do pobrania
 
2. Załączniki do wniosku:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – kopię dowodu osobistego,
b) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej,
c) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,
d) tytuł prawny do lokalu ( np. akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na działalność szkoły lub placówki),
e) pozytywna opinia właściwego kuratora oświaty,
f) pozytywna opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i najbliższym jego otoczeniu,
g) informacja o warunkach lokalowych oraz wyposażaniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych,
h) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej wraz z informacją o ich kwalifikacjach,
i) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych,
 
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki.
 
 
 
Opłaty:
Bez opłat
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Pion Edukacji i Usług Społecznych – Zespół Edukacji
pokój nr 02 (parter)
Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Edukacji i Usług Społecznych
 
 
Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia (w drodze decyzji administracyjnej) na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną albo decyzji o odmowie wydania zezwolenia.
 
 
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
 
Dodatkowe informacje:
Odmowa wydania zezwolenia, w formie decyzji administracyjnej nastąpi, jeżeli:
1) Wniosek nie zawiera wymaganych dokumentów i mimo wezwania nie zostały uzupełnione.
2) Projekt statutu szkoły lub placówki publicznej jest sprzeczny z ustawą o systemie oświaty, aktami prawnymi wydanymi na jej podstawie i mimo wezwania nie został zmieniony.
3) Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt nie zapewniają realizacji statutowych zadań szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
4) Nauczyciele nie posiadają wymaganych kwalifikacji do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej.
5) Utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi niekorzystne uzupełnienie sieci szkół.
 

 

Wytworzył:
Natalia Pepeta
(2017-02-15)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-08-26 09:09:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 09:39:06)