☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,
których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte
 organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta 
w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę  (katering)
 
 
Wniosek niekompletny i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
  
Opłaty:
Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wymaganej ustawowo opłaty przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
  • 525,00 zł /366 dni x  ilość dni do końca roku kalendarzowego za  zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo,
  • 525,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 %. 
 
Opłata skarbowa:
Zezwolenie  nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r., poz.1044 ze zm.) 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni
  
Komórka odpowiedzialna:
Pion Administracyjno-Organizacyjny
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 02 
tel. 61 28 47 147
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych może się ubiegać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę /katering/
 
 
2. Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć wydawane są na okres do dwóch lat.
 
 
3. Wymaganą wpłatę opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Śremie przed uzyskaniem zezwolenia. Opłaty wynikające z kontynuacji przez Przedsiębiorcę działalności w  zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w tym samym punkcie sprzedaży, uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim, po złożeniu stosownego oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu.
 
 
4. Przedsiębiorca który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do złożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętego w roku poprzednim i wniesienia opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
 
 
 
5. Wysokość opłat za korzystanie z posiadanego zezwolenia:
- opłata podstawowa za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 -  sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła wartość sprzedaży alkoholu:
 
a) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w  roku poprzednim,
 
b) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 
c) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 
6. Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie  w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
 
7. Opóźnienie w złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu jak i brak wpłaty opłaty, będzie skutkować utratą  zezwolenia, chyba, że przedsiębiorca dopełni ustawowych warunków, cyt. przepis prawa art. 18, ust. 12a i ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982r., o  wychowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277): „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.  ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w  terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w  wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11’ ust. 2” , przepis art. 18, ust. 12b: „W  przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11’ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art.  ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”
 
 
Wytworzył:
Marzena Tonińska
(2020-03-02)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-03-21 11:56:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 14:16:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860