☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę (catering) 

- druk do pobrania .doc

Wniosek niekompletny i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

  

Opłaty:

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wymaganej ustawowo opłaty przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  • 525,00 zł /366 dni x  ilość dni do końca roku kalendarzowego za  zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
  • 525,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%. 

 

Opłata skarbowa:

Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

Ulgi:

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 (parter)

Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

 Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni

  

Komórka odpowiedzialna:

Pion Administracyjno-Organizacyjny

Zespół Obsługi Klienta 

pokój nr 01 

tel. 61 28 47 147

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dodatkowe informacje:

1. Z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych może się ubiegać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę /catering/

2. Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć, wydawane są na okres do dwóch lat.

3. Wymaganej opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Śremie przed uzyskaniem zezwolenia. Opłaty wynikające z kontynuacji przez Przedsiębiorcę działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w tym samym punkcie sprzedaży uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim, po złożeniu stosownego oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu.

4. Przedsiębiorca który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązany jest do złożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętego w roku poprzednim i wniesienia opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu 

5. Wysokość opłat za korzystanie z posiadanego zezwolenia:

- opłata podstawowa za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 -  sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła wartość sprzedaży alkoholu:

  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w  roku poprzednim,
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

6. Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie  w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

7. Opóźnienie w złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu jak i brak wpłaty opłaty, będzie skutkować utratą  zezwolenia, chyba, że przedsiębiorca dopełni ustawowych warunków, cyt. przepis prawa art. 18, ust. 12a i ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982r., o  wychowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277): „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.  ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w  terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w  wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11’ ust. 2” , przepis art. 18, ust. 12b: „W  przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11’ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art.  ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Marzena Tonińska
(2020-03-02)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-03-21 11:59:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2023-03-13 12:35:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3026416