☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
 
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę
 
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1
ul. Adama Mickiewicza 10
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1 
tel. 61 28 47 120
tel. 61 28 47 125
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
 
Dodatkowe informacje:
Obywatel polski który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicę RP jest obowiązany zgłosić swój wyjazd.
 
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 
Obywatel polski który wyjeżdża poza granice RP bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 mcy jest obowiązany zgłosić swój wyjazd i powrót.
 
Zgłoszeń o których mowa jak wyżej dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego w formie pisemnej w ogranie gminy przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport lub w formie elektronicznej.
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2018-01-08)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-12 10:06:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-18 08:10:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3047304