☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

Udostępnienie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o udostępnienie danych. Druk do pobrania.
 
2) Dokument uwiarygodniający cel udostępnienia danych objętych wnioskiem oraz interes prawny ( kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym).
 
3) Dowód uiszczenia opłaty.
Opłata za udostępnienie danych osobowych:
 
Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych( dotyczy pełnych danych jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych w lokalu) należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Śremie prowadzone w banku
SBL Śrem nr 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 w wysokości 31,00 zł. 
 
Opłata skarbowa:
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
Ulgi:
Nie podlegają opłacie skarbowej i opłacie za udostępnienie danych wnioski:
  1. organów administracji publicznej, sądów, prokuratur;
  2. organów Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i straży gminnych (miejskich), Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
  3. organów kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
  4. państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
  5. Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie danych osób poszukiwanych.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie,
Pion Spraw Obywatelskich
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1 (parter)
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
tel. 61 28 47 120
tel. 61 28 47 125
fax. 61 28 35 337
 
 
Termin załatwienia sprawy:
od 7 do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Spraw Obywatelskich
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 1 (parter)
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
tel. 61 28 47 120
tel. 61 28 47 125
fax.61 28 35 337
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udzielenia informacji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Śremu.
 
 
Dodatkowe informacje:
Organ gminy odmawia osobom fizycznym i innym podmiotom udostępniania danych osobowych, jeśli uwiarygodniony wniosek nie uzyska zgody osoby, której dane dotyczą.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-04-30 07:57:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-12-14 11:19:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3024216