☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 24.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje

Petycje
 
Wymagane dokumenty:
petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje: 
nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa: 
bez opłat
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
 
Termin załatwienia sprawy:
petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 
w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu, pokój nr 11
nr telefonu: (61) 28 47 101
 
 
 
Tryb odwoławczy: 
nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa, 
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, 
  • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
 
Petycja może być złożona przez:
1. osobę fizyczną,
2. osobę prawną,
3. jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
4. grupę tych podmiotów
 
do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej 
w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej w interesie:
1. publicznym,
2. podmiotu wnoszącego petycję,
3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
 
Petycja powinna zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
3. oznaczenie adresata petycji,
4. wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu rozpatrującego petycję, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego petycja jest składana gdyż wszystkie petycje podlegają publikacji w rejestrze petycji w BIP
 
 
 
Wytworzył:
Agata Nowicka
(2017-12-06)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-12-06 12:36:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-06 12:37:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25349576