☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

- druk do pobrania .doc

2. Do wniosku należy dołączyć wymagane ustawowo następujące dokumenty, oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, zgodnie z art. 1 ust. 2  ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów  (Dz.U.  z 2009 r., Nr 216, poz. 1676 ze zm.): 

  • wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży napojów alkoholowych (protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych, ilościowo-wartościowy wg cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii napojów alkoholowych, podpisany przez przedsiębiorcę), 
  • pełnomocnictwo notarialne w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej,

3. Wniosek niekompletny złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.  

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wymaganej ustawowo opłaty przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

5. Wymaganą wpłatę opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Śremie przed uzyskaniem zezwolenia. 

 

Opłata skarbowa:

Zezwolenie  nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

Ulgi:

Nie stosuje się.  

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Zespół Obsługi Klienta 

pokój nr 01 (parter)

Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem 

 

Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni  

 

Komórka odpowiedzialna :

Pion Administracyjno-Organizacyjny

Zespół Obsługi Klienta 

pokój nr 01 

tel. 61 28 47 147

 

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w   Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  

Dodatkowe informacje:

1. Zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie na poszczególne rodzaje zezwoleń ze spożyciem poza miejscem sprzedaży, jak również ze spożyciem w miejscu sprzedaży.

2. Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:

  • likwidacja punktu sprzedaży,
  • upływ terminu ważności zezwolenia,
  • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  • niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

3. Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

 

 

Wytworzył:
Marzena Tonińska
(2018-12-21)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 14:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2023-03-13 12:33:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3047304