☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż  posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 
2. Do wniosku należy dołączyć wymagane ustawowo następujące dokumenty, oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, zgodnie z art. 1 ust. 2  ustawy z dnia 23 października 2009 r. o  zmianie ustaw w  zakresie uwierzytelniania dokumentów  (Dz.U.  z 2009 r., Nr 216, poz. 1676 ze zm.): 
 
  • wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży napojów alkoholowych (protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych, ilościowo-wartościowy wg cen  sprzedaży dla  poszczególnych kategorii napojów alkoholowych, podpisany przez przedsiębiorcę), 
  • pełnomocnictwo notarialne  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z   potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej,
 
3. Wniosek niekompletny złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie  7  dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.  
 
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wymaganej ustawowo opłaty przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
  • 1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2,7% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 
5. Wymaganą wpłatę opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Śremie przed uzyskaniem zezwolenia. 
 
 
Opłata skarbowa:
Zezwolenie  nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r., poz.1044 ze zm.).
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
  
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni
  
 
Komórka odpowiedzialna :
Pion Administracyjno-Organizacyjny
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 
tel. 61 28 47 147
 
 
Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w   Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie na poszczególne rodzaje zezwoleń ze spożyciem poza miejscem sprzedaży, jak również ze spożyciem w miejscu sprzedaży.
 
2. Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
- likwidacja punktu sprzedaży,
- upływ terminu ważności zezwolenia,
- zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
- zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
- niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.
 
3. Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.
 
Wytworzył:
Marzena Tonińska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 14:15:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 14:24:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860