☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 
2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię (1 szt.) o wymiarach 35x45 wykonaną na jednolitym jasnym tle, obejmującą wizerunek  od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii pokazującą wyraźne oczy, przedstawiającą osobę  w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują inne przesłanki np. choroba, wady wrodzone, upośledzenie. Fotografia powinna być wykonana nie później niż 6 m-cy przed złożeniem wniosku.
 
3. Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
 
 
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1 
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
 
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój 1
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem 
 
Miejsce odbioru dowodu osobistego:
Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem 
 
Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty złożenia wniosku.
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 1
tel. 61 28 47 120
tel. 61 28 47 125 
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Złożenie wniosku oraz wydanie dowodu osobistego jest bez opłat. 
 

2. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator

Wymagana jest obecność tej osoby przy składaniu wniosku, również dziecka, które ukończyło 5 lat.

 
3 Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. 
 
4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dowód odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) dowód osobisty wydany małoletniemu będzie mógł odebrać każdy z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.

b) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 
c) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
 
d) małoletni, który ukończył 13 rok życia, może odebrać dowód osobiście.
 
6. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 
a)  upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 
b) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
 
c) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 
d) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 
e) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego; 
 
7. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
a) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
 
b) z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;
 
c) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego;
 
d) po upływie 4 miesięcy od zmiany danych osobowych; 
 
e) z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
 
Unieważnienie dowodu osobistego w powyższych przypadkach będzie następować z urzędu (bez zawiadomienia posiadacza dokumentu). 
 
8. Organ gminy wydaje zaświadczenia o utracie dowodu osobistego (wolne od opłat) ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące.
 
9. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć za pomocą platformy ePUAP. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Wniosek wraz z załącznikiem opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
10. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - do pobrania
 
11. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - do pobrania
 
 
12. W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych złożenie wniosku przez Internet jest możliwe tylko do 26.07.2021 r. Po tym terminie usługa składania wniosku o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka, zostaje wyłączona.
Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet  dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który zostanie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. 
 
 
/e-dowód - informacje szczegółowe dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod /
 
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2018-06-13)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-06-30 15:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-04-17 10:41:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860