☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:


1.    Wniosek - druk do pobrania
2.    Zaświadczenie albo oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne   i społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
3.    Umowa lub pisemne zapewnienie zawarcia umowy stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną

- z zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem,

-  z zbiorników bezodpływowych w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem,

- z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem,

4.    Tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza techniczna działalności objętej wnioskiem ( np.: wypis z księgi   wieczystej, kserokopia umowy najmu lub aktu notarialnego itp.).
5.    Dokument świadczący o posiadaniu aktualnych badań technicznych użytkowanego sprzętu specjalistycznego (kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych). W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).
6.    W przypadku gdy baza transportowa nie posiada miejsca postojowego z punktem napraw oraz miejsca do mycia i dezynfekcji (dot. pkt 1.1 wniosku), przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy; 
7.    Oświadczenie:
a)    o posiadaniu biura obsługi klienta;
b)    o zapewnieniu pracownikom czystego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy


Opłaty :

- zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł, którą należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.

- 17 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 

Ulgi:

W przypadku zmiany warunków wydanego zezwolenia – 50% stawki określonej od zezwolenia

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01
(parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni
 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Gospodarki Komunalnej, pokój nr 21
tel. 61 28 47 174


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Podstawy prawne:

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem (druk do pobrania - Uchwała 522/XLVI/2023)

Wytworzył:
Karolina Nowacka
(2018-10-15)
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-12 08:14:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2023-07-12 10:32:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3299788