☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Decyzja o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 
 
Wymagane dokumenty:       
1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 
2. Do wniosku należy dołączyć w zależności od sytuacji: 
a) potwierdzoną kserokopię karty powołania do czynnej służby wojskowej, albo zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza,
b) odpis skrócony aktu małżeństwa,
c) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci,
d) zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny,
e) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu na bezrobociu członka rodziny,
f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku pobieranego przez członka rodziny,
g) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez członka rodziny.
  
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 8
ul. Adama Mickiewicza 10
63 – 100 Śrem
 
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem 
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 14 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 8
tel. 61 28 47 152
 
  
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
 
Dodatkowe informacje:
Powyższą decyzję wydaje się na wniosek poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo, a także uprawnionego członka rodziny.
 
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2018-02-19)
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-07-21 14:18:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-02-19 13:20:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860