☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
2. Do wniosku należy dołączyć wymagane ustawowo następujące dokumenty, oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, zgodnie z art. 1 ust. 2  ustawy z dnia 23 października 2009 r. o  zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów  (Dz.U.  z 2009 r., Nr 216, poz. 1676 ze zm.):
 
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 
- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zgody zarządcy (wspólnoty mieszkaniowej), właściciela nieruchomości na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym, mieszczącym się w budynku wielorodzinny,
 
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o  której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669),
 
- pełnomocnictwo notarialne  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z   potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.
 
3. Wniosek należy złożyć kompletny przed planowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 
4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony –  nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży alkoholu ze spożyciem na miejscu, a  w  przypadku sprzedaży alkoholu ze spożyciem poza miejscem sprzedaży na nie krótszy niż 2 lata. 
 
5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wymaganej ustawowo opłaty przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
  • 525,00 zł /366 dni x  ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo,
  • 525,00 zł  /366 dni  x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 %. 
 
6. Wymaganą wpłatę opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Śremie przed uzyskaniem zezwolenia. Opłaty wynikające z kontynuacji przez Przedsiębiorcę działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w tym samym punkcie sprzedaży, uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim, po złożeniu stosownego oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu.
 
 
 
  
Opłata skarbowa:
Zezwolenie  nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r., poz.1044 ze zm.).
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
  
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni
  
Komórka odpowiedzialna :
Pion Administracyjno-Organizacyjny
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 
tel. 61 28 47 147
 
Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w   Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie na poszczególne rodzaje zezwoleń ze spożyciem poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny), jak również ze spożyciem w miejscu sprzedaży (sprzedaż gastronomiczna).
 
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Śrem podlegają limitom, ustalanym przez Radę Miejską w Śremie w uchwale Nr 457/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z  28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5429). 
 
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która odbywa swoje posiedzenia dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu. 
 
4. Opinia wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 
5. Po uprawomocnieniu postanowienia (7dni od dnia odbioru postanowienia) oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
6. Przedsiębiorca który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do złożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętego w roku poprzednim i wniesienia opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
 
7. Wysokość opłat:
opłata podstawowa za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
 
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 
W przypadku kiedy wartość sprzedaży napojów alkoholowych uzyskanych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim przekroczy próg podstawowy, opłaty nalicza się według ustawowego wskaźnika tj.:
a) wartość 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b)  wartość 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z  wyjątkiem piwa) – przedsiębiorca wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c) wartość 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 
8. Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
 
9.  Opóźnienie w złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu jak i brak wpłaty opłaty, będzie skutkować utratą  zezwolenia, chyba, że przedsiębiorca dopełni ustawowych warunków, cyt. przepis prawa art. 18, ust. 12a i ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r., o  wychowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) : „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.  ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz  z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w  wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2”, przepis art. 18, ust. 12b: „W  przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11’ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art.  ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”
 
 

 

Wytworzył:
Marzena Tonińska
(2021-06-10)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 09:21:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860