☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały, czasowy, wymeldowania

Zameldowanie na pobyt stały, czasowy,
wymeldowania z miejsca pobytu stałego, czasowego
 
Uwaga! Istnieje możliwość wymeldowania się  bez udziału urzędnika. Informację o wymeldowaniu otrzymuje się od razu. Bez udziału urzędnika można wymeldować również własne niepełnoletnie dziecko, jeśli w rejestrze PESEL przy jego danych wpisano twój numer PESEL. System sam sprawdzi dane i pokieruje do właściwej usługi.
Do wymeldowania przez Internet potrzebny jest profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego albo certyfikat podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).
Informacje na gov.pl.
 
Wymagane dokumenty: 
1. Zgłoszenie pobytu stałego.
 
Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę).
Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
 
2. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 
Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 
3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 
Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia).
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. 
W przypadku zgłoszenia zameldowania, wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, wymeldowania;

  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące). 
 
4. Zameldowania, wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej
 
 
Klauzula informacyjna:
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
- 10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej
- 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa w sprawie zameldowania i wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej, gdy strona działa przez pełnomocnika. 
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć oryginalny  dowód wniesienia opłaty skarbowej.

- 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 
Czynność zameldowania, wymeldowania na drukach meldunkowych oraz pełnomocnictwo w tej sprawie nie podlega opłacie skarbowej, 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 1
ul. Adama Mickiewicza 10
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
Zameldowania i wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Załatwienie sprawy w drodze wydania decyzji administracyjnej– nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 1
tel. 61 28 47 120
tel. 61 28 47 125
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu.
W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się w organie gminy dotychczasowego pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 
 
 
Wytworzył:
Małgorzata Zakrzewska
(2022-01-28)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-11-15 09:27:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-18 08:01:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3047304