Zarządzenie Nr 114/03
Burmistrza Śremu
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Na podstawie art. 20 a ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) oraz § 2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r., w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków Komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz. 743) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu, nieograniczonego, który, odbędzie się 26 września 2003 r. godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, pok. nr 19 na wykonanie zamówienia publicznego pn:
„Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Śremie w ul. Szkolnej.”
w składzie:

  1. Krzysztof Dołkowski - Przewodniczący Komisji,
  2. Grzegorz Haberland - Sekretarz Komisji,
  3. Dariusz Werner - Członek Komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dokonanie oceny ofert, i wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem wymogów zarządzenia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych określającego wzór protokołu postępowania oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół, a także czynności związanych z protestami i odwołaniami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1874