Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 

 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny – druk do pobrania
2) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
5) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza wyżej wymienionymi dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; 
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; 
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
 
W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty. 
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). 
 
Opłaty:

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie

Uwaga: W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej wydana została wcześniej karta elektroniczna,  a o kartę tradycyjną wnioskuje później, jest zobligowany do opłaty 10 zł. 

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 13 zł.

 

  
Ulgi:
Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, burmistrz może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia ww. opłat.
 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Pion Edukacji i Usług Społecznych (pok. nr 3)
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Edukacji i Usług Społecznych, pok. nr 3, tel. 61 28 47 142
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
Dodatkowe informacje:
 
Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
 
W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy , nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
 
W dniu 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952). Nowelizacja ta wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Z dniem 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – może wyświetlać ją w aplikacji mObywatel.
Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny.
Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), pozostają przy Kartach tradycyjnych.
 
Wytworzył:
Barbara Czaplicka
(2023-03-03)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-17 12:56:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-03 12:12:24)