Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek

 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - druk do pobrania
 
 
Opłaty:
Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
 
Opłata skarbowa :
Nie podlega opłacie skarbowej
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta,
pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
-  rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej
Pion Komunikacji Społecznej i Informatyzacji
Urząd Miejski w Śremie
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje :
1. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. 
 
2. Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje w drodze decyzji.
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z późn. zm.) 
 
Wytworzył:
Adrian Wartecki
(2016-10-25)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-10-25 10:24:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-30 08:43:46)