Śremska Rada Seniorów

Śremska Rada Seniorów - skład

Teresa Oleksy - Zastępca Przewodniczącego Śremskiej Rady Seniorów (po. Przewodniczącego Śremskiej Rady Seniorów )

•        Wanda Browarna
•        Grażyna Hantkiewicz
•        Krystyna Kozak
•        Bernard Mućka
•        Marian Mieloch
•        Jadwiga Misiaczyk
•        Hanna Pieprzyk
•        Elżbieta Siczyńska
•        Elżbieta Wojciechowska
•        Mateusz Wojtas

 

Siedziba Śremskiej Rady Seniorów
Klub Seniora+ w Śremie,
ul. Franciszkańska 2,
63-100 Śrem.
 
Cel Śremskiej Rady Seniorów
Głównym celem Śremskiej Rady Seniorów, zwanej dalej Radą, jest wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych, zamieszkałych w gminie Śrem.
Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy, inicjatywny.
 
Obszary działań Śremskiej Rady Seniorów
Rada może podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i jednostkami administracji publicznej oraz innymi radami seniorów.
1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu Seniorów;
2) wspieranie aktywności ludzi starszych;
3) mieszkalnictwo dla seniorów;
4) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
5) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu i pozytywnego społecznego wizerunku;
6) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury;
7) aktywizacja i integracja seniorów.

Zadania Śremskiej Rady Seniorów
1) współpraca z władzami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych;
2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz Seniorów;
3) monitorowanie potrzeb osób starszych;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej i Rady Powiatowej;
5) współpraca w realizacji Śremskiego Programu na Rzecz Osób Starszych;
6) informowanie społeczeństwa miasta i gminy Śrem o kierunkach działalności i podejmowanych inicjatywach na rzecz osób starszych;
7) współpraca z lokalnymi mediami.
 
Kadencja Śremskiej Rady Seniorów
Kadencja Śremskiej Rady Seniorów trwa 4 lata licząc od dnia podania przez Burmistrza Śremu do wiadomości publicznej składu Rady

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Czaplicka
(2023-06-06)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-04-29 08:19:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2023-08-01 14:19:29)