Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - do pobrania
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 (z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa i wbudowanego urządzenia).
  3. Opis techniczny.
  4. Projekt organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego lub informację o sposobie zabezpieczenia robót (zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez zarządcę drogi na etapie projektu budowlanego).
  5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia (lub zgłoszenia) na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym.


Opłaty:
 

Opłata skarbowa :
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania


Ulgi:

Stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pomniejsza się o 70%.
Stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń telekomunikacyjnych / teletechnicznych pomniejsza się o 80%.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Drogowy
pokój nr 32
tel. 61 28 47 173


Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Wniosek należy złożyć min. 7 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.
2. Zakres końcowy zajęcia pasa drogowego oraz datę zakończenia okresu zajęcia pasa uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi osobie wydającej zezwolenie.
3.Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykop, odkładu urobku składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej drodze).
4. Wykonawca oświadcza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu  do prawidłowego prowadzenia robót jw.
5. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu należy zamieścić we wniosku oświadczenie  (potwierdzenie) podmiotu, który będzie dokonywał opłat rocznych za umieszczone urządzenie.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty odtworzeniowe.
7. Zajęcie pasa drogowego dotyczy również umieszczanych w pasie drogowym reklam.
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera - inspektor PAO
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-10-26 13:23:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-21 13:14:54)