Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek - druk do pobrania
2. Zaświadczenie albo oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
3. Kserokopia dokumentu świadczącego o posiadaniu aktualnych badań technicznych użytkowanego sprzętu specjalistycznego.
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości umożliwiającej prowadzenie tego typu działalności.
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez obiekt wymagań określonych odrębnymi przepisami. Opłaty:

- zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, którą należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.

- 17 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania


Ulgi:

W przypadku zmiany warunków wydanego zezwolenia – 50 % stawki określonej od zezwolenia
 


Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter),
Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem


 

Termin załatwienia sprawy: 

do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 21
tel. 61 28 47 174
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Podstawy prawne:

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Śrem (druk do pobrania -  uchwała 392/XLV/10 )

Wytworzył:
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-11 13:44:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 11:36:16)