Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek - druk do pobrania
 2. Zaświadczenie albo oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
 3. Kserokopia dokumentu świadczącego o posiadaniu aktualnych badań technicznych użytkowanego sprzętu specjalistycznego.
 4. Udokumentowanie odbycia przeszkolenia w zakresie przepisów weterynaryjnych dotyczących prowadzenia tego typu działalności.
 5. Dokument potwierdzający posiadanie sprzętu do wyłapywania zwierząt niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 6. Umowa lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości wyposażonej w obiekty budowlane i urządzenia służące do czasowego przetrzymywania zwierząt, a także do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub kserokopia umowy na odbiór zwierząt z dowolnym schroniskiem.
   


Opłaty:

 • zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, którą należy uiścić z chwilą złożenia wniosku
 • 17 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania


Ulgi:

W przypadku zmiany warunków wydanego zezwolenia – 50 % stawki określonej od zezwolenia
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem


Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni
 

Komórka odpowiedzialna :

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 21
Tel. 61 28 47 144

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Podstawy prawne:

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem (dokument do pobrania: uchwała nr 392/XLV/10)

Wytworzył:
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-11 14:00:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-15 12:14:32)