Podstawy prawne działania samorządu

Podstawy prawne działania samorządu


Rozdział VII Konstytucji RP


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


STATUT GMINY ŚREM 
 
 
Uchwała nr 481/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu gminy Śrem - do pobrania
 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego - Stwierdzono nieważność § 47 ust. 3 ww. uchwały

 


 

Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców

Wytworzył:
Zofia Kłak
(2018-10-19)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-10-12 14:35:28)