Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie, a także zajęć profilaktycznych w ww. zakresach