Dotacje celowe na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie dotacji.
 
2. Pozwolenie Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac objętych wnioskiem.
 
3. Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac.
 
4. Pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane).
 
5. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku.
 
6. Decyzje o wpisie zabytku do rejestru zabytków.
 
7. Kosztorys prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów.
 
8. Aktualne fotografie obiektu.
 
9. Oświadczenie podatnika 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
Wnioski o dotację można składać do dnia 30 września każdego roku na udzielenie dotacji w roku następnym.
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 131
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Wykaz prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, na które można otrzymać dotację, określa art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Wyciąg z ustawy do pobrania.
 
2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac, a do 100% dla obiektów o wyjątkowej wartości historycznej lub wymagających przeprowadzania złożonych pod względem technologicznym robót oraz w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac ze względu na zły stan techniczny obiektu.
 
3. Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu gminy oraz innych instytucji nie może przekroczyć 100 % łącznie nakładów koniecznych na wykonanie prac.
 
4. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się następujące kryteria :
    - stan zachowania obiektu;
    - fakt kontynuowania prac;
    - wysokość zaangażowania własnych środków.
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-03-24)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-03 12:13:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-23 14:04:15)