Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych 

specjalnych w krajowym transporcie drogowym

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. Druk do pobrania

2. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.

3. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy. 

4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych,  ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi. 

6. Zobowiązanie o zamieszczaniu informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.

7. Cennik.

8. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

9. Kserokopia licencji.

10.Dowody uiszczenia należnych opłat : skarbowej (w znaczkach skarbowych) i za wydanie zezwolenia (potwierdzenie wpłaty na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie Nr 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 SBL O/Śrem.

 

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia :

Od każdego pojazdu samochodowego na obszar gminy dla okresu ważności licencji w latach : 

do 1 roku - 50,00 zł

do 2 lat - 75,00 zł

do 3 lat - 100,00 zł

do 4 lat - 125,00 zł

do 5 lat - 150,00 zł

 

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. 

 

Opłata skarbowa:

Nie podlegają  opłacie skarbowej.

 

Ulgi:

Nie stosuje się.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01
(parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni

 

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, pokój nr 23

tel. 61 28 47 186

 

 

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania.

 

Dodatkowe informacje:

Zezwolenia udziela się na czas nie dłuższy niż 5 lat. Po upływie tego okresu zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy na czas nie przekraczający 5 lat, o ile nie zaistniały okoliczności :

- nieprzestrzegania warunków określonych w posiadanym zezwoleniu,

- niewykonywania przez przedsiębiorcę przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące na skutek okoliczności zależnych od niego,

- cofnięcia licencji,

- odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej.

 
Wytworzył:
Grażyna Kubera - inspektor PAO
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-12-08 08:26:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 11:44:42)