☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin

 

 

 
Wymagane dokumenty:        
1. Wniosek o wydanie decyzji o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych
 
2. Do wniosku należy załączyć odpowiednio:
a) zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.
 
b) umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych.
 
c) wypis aktu notarialnego (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania.
 
d) zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby.
 
e) decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 
f) oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny.
 
g) oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 8
ul. Adama Mickiewicza 10 
63-100 Śrem
 
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1 
63 – 100 Śrem 
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 14 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
tel. 61 28 47 152
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
Dodatkowe informacje:
Decyzję o pokrywaniu należności i opłat, na udokumentowany wniosek żołnierza lub małżonka żołnierza, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta), właściwy dla miejsca położenia lokalu (domu) mieszkalnego żołnierza lub małżonka żołnierza.
 
Żołnierz lub małżonek żołnierza jest obowiązany do powiadomienia organu pokrywającego należności mieszkaniowe o zwolnieniu z pełnienia (odbywania) służby przed upływem okresu podanego w zaświadczeniu, o którym mowa w punkcie 2 lit. d, oraz o każdym innym przypadku powodującym utratę prawa do pokrywania należności mieszkaniowych - w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.
 
 
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2018-02-19)
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2005-11-15 09:45:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzena Kujawska
(2020-03-19 14:24:49)
 
 
liczba odwiedzin: 9472768

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X