Wydawanie materiałów promocyjnych

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych - druk do pobrania
Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Opłaty:
Bez opłat.

Ulgi:
Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter), Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej 
Pion Komunikacji Społecznej i Informatyzacji
Urząd Miejski w Śremie
tel. 61 28 47 115, 61 28 47 116Tryb odwoławczy :
Nie ma zastosowania.

Dodatkowe informacje:

Zasady wydawania materiałów i akcesoriów promocyjnych gminy Śrem:

1. Dysponentem materiałów promocyjnych jest Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie. 
2. Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie.
3. Materiały promocyjne wydawane są organizatorom projektów mających szczególne znaczenie dla promocji gminy Śrem: targi międzynarodowe i krajowe, misje gospodarcze, wizyty inwestorów, imprezy kulturalne i sportowe o charakterze międzynarodowym i krajowym, wymiany młodzieżowe z zagranicą itp., a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowane bezpośrednio przez Burmistrza Śremu. 
4. Materiały promocyjne nie mogą być nagrodami w organizowanych przez wnioskodawcę konkursach, zawodach itp.
5. O wydanie materiałów promocyjnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe. 
6. Nie wydaje się materiałów promocyjnych w celach komercyjnych ani na wydarzenia, w których udział biorą wyłącznie mieszkańcy gminy Śrem. 
7. Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych (załącznik) należy opatrzyć podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. 
8. Wnioski rozpatruje Naczelnik Pionu Komunikacji Społecznej i Informatyzacji Urzędu Miejskiego lub upoważniony pracownik w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. 
9. Materiały promocyjne wydawane są w godzinach pracy urzędu. 
10. Dysponowanie materiałami promocyjnymi każdorazowo odnotowywane jest w ewidencji. Ewidencja zawiera następujące dane:
    a)  datę wydania 
    b)  rodzaj wydawanych materiałów promocyjnych, 
    c)  liczbę wydawanych materiałów promocyjnych, 
    d)  określenie podmiotu, któremu wydano materiały promocyjne.
11. Osoby otrzymujące materiały promocyjne o wartości wyższej niż 200 zł w ciągu roku kalendarzowego są zobowiązane do uiszczenia podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym. 
12. W zależności od stanu magazynowego zastrzega się możliwość wydania mniejszej ilości lub innego rodzaju materiałów promocyjnych. 
13. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do przedłożenia sprawozdania z realizacji projektu promocyjnego w ciągu 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. Niezłożenie sprawozdania może skutkować odmową wydania materiałów promocyjnych w przypadku ponownego wnioskowania o materiały.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-21 12:13:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-17 11:13:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki