Zastrzeżenie numeru PESEL w organie gminy

Organem prowadzącym rejestr zastrzeżeń numerów PESEL jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Rejestr prowadzony jest w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia w rejestrze numerów PESEL.

Czynność jest zastrzeżona dla osób pełnoletnich, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL, również obcokrajowców mających nadany numer PESEL.

Skutki prawne zastrzeżeń oddziałują na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

 

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL umożliwia:

 

  • Zastrzeżenie numeru PESEL

Wniosek - do pobrania

Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji wniosku organ wyda wnioskodawcy dokument potwierdzający zastrzeżenie numeru PESEL.

 

  • Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Wniosek - do pobrania

Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji wniosku organ wyda wnioskodawcy dokument potwierdzający cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

 

  • Sprawdzenie numeru PESEL

Wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

 


 

Wybrane czynności można wykonać osobiście w Urzędzie Miejskim w Śremie ul. Adama Mickiewicza 10 (parter  pok. nr 1, 63-100 Śrem)

Klauzula informacyjna: do pobrania


Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty / paszport
  • dokument podróżny (obcokrajowiec, któremu został nadany numer PESEL)

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy

 

Opłata:

  • zastrzeżenie numeru PESEL – nieodpłatnie
  • cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL – nieodpłatnie
  • wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL - opłata skarbowa w wysokości 17 zł uiszczona na konto Urzędu Miejskiego w Śremie

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Pion Spraw Obywatelskich

Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1

ul. Adama Mickiewicza 10

63-100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (pok. nr 1)

tel. 61 28 47 120

tel. 61 28 47 125 

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Dodatkowe informacje:

Wniosek składa się osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia  numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator (wymagana jest obecność tej osoby przy składaniu wniosku).

 

Wytworzył:
Romana Czeterbok
(2023-12-04)
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-12-04 11:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-07-22 10:21:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki